วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ ตั้นภูมี เลขที่25 ม.6/13 
ชื่อเล่น องุ่น 
ที่อยู่ 1 ม . บ้านสำราญสุข ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 13980
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 กุมภาพันธุ 2537
อายุ 18 ปี
ศาสนา พุทธ
ส่วนสูง / น้ำหนัก 152 ซ.ม. /42 ก.ก.
เชื้อชาติ / สัญชาติ ไทย / ไทย
นิสัย ใจดีมีน้ำใจ
ความสนใจพิเศษ
- เหตุการณ์ต่างๆรอบโลก
- อ่านหนังสือ
   ดิฉันสร้างบล็อกนี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการอัพโหลดงานที่ดิฉันได้ทำขึ้นหลังจากที่ส่ง คุณครูบุษรากร ขนันทอง แล้ว

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เรื่องการตอบสนองของพืช
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
การเคลื่อนไหวของพืช
ก.    การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเจริญเติบโต (GROWTH MOVEMENT)       
1.    การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (AUTOMATIC MOVEMENT) มีออกซิเจนเป็นตัวกระตุ้น
-    NUTATION การเคลื่อนไหวแบบสั่น เป็นการส่ายของพืชที่เกิดจากส่วนต่างๆของปลายยอดพืชเจริญเติบโตไม่เท่ากัน เช่น ต้นถั่ว
-    CIRCUMNUTATION (SPIRALMOVEMENT) เป็นการเคลื่อนไหวแบบบิดเป็นเกลียว ขณะเจริญเติบโต เช่น เถาวัลย์
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Autonomic Movement)เป็นการเคลื่อนไหวของพืชอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าภายใน คือ Plant Hormone หรือ Auxin ไดแก่ Iaa (Idole Acetic Acid) สร้างจากบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืชที่ยอดอ่อนและราก ทำให้กลุ่มเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงขยายตัวยืดยาวออกไป ได้แก่ Nutation และ Spiral Movement
1.1Nutation เป็นการเคลื่อนไหวแบบที่มีปลายยอดเอนหรือแกว่งไปมา เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นทีละน้อย
2.2Spiral Movement เป็นแบบที่มีปลายยอดค่อยๆ บิดเป็นเกลียวขึ้นไป เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้น เพื่อที่จะพันหลักหรือต้นไม้อื่น เรียกว่า Twining เช่น การพันหลักของลำต้นถั่ว การเคลื่อนไหวอัตโนมัตินี้แม้ว่าสิ่ง แวดล้อมจะเปลี่ยนไป เช่น เวลากลางวันหรือกลางคืนแสงมากหรือน้อย ลำต้นก็จะงอกเอนบิดไปช้าๆ เช่นนั้นเรื่อยไป เหตที่มันเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เป็นเพราะเซลล์ในบริเวณของการยืดตัวในลำต้น มีการยืดตัวหรือเติบโตไม่เท่ากัน สิ่งเร้าภายในที่มากระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ก็คือ ฮอร์โมนพืชประเภท Auxin 


  1. ออกซิน (Auxin) ออก ซินเป็นฮอร์โมนพืชที่สร้างจากกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอดอ่อน แล้วแพร่จากยอดอ่อนไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ด้านล่าง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

 เเบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Natural and Synthetic Auxin

1. ออกซิน ธรรมชาติ (Natural Auxin)
        Indole-3-Acetic Acid  (IAA)
        Indole-3-Butyric Acid  (IBA)

2. ออกซิน สังเคราะห์ (Synthetic Auxin)
        Naphthalene Acetic Acid  (NAA)
        2,4-Dicholophenoxy acetic acid  (2,4-D)
        2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid  (2,4,5-T)


หน้าที่คือ
       1. กระตุ้นเซลล์ของเนื้อเยื่อที่มีการยืดตัวให้ขยายขนาดทำให้เจริญเติบโตสูงขึ้น
       2. ออกซินมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้าง


1) การศึกษาการตัดตาออ่นของพืช                                                   ก                        ข                         ค


                                       
                                               รูปแสดงการทดลองตัดยอดพืช 
            ก. ต้นที่เจริญตามปกติ
            ข. ต้นที่ตัดยอดออก
            ค. ต้นที่ตัดยอดออกแล้วนำชิ้นวุ้นที่มีออกซินมาวางไว้


รูปการตอบสนองของราก ตา และลำต้น ต่อความเข้มข้นของออกซินระดับต่าง ๆ
สรุปว่า ถ้าออกซินเข้มข้นมาก จะยับยั้งการเจริญของตาแต่เมื่อตัดยอดออกไป จึงขาดแหล่งสร้างออกซินที่จะยับยั้งการเจริญของตาข้าง ทำให้ตาข้างเจริญได้ดี

รูปภาพแสดงการเร่งรากของกิ่งเมื่อใช้ออกซิน
            สรุปผลการทดลองได้ว่า ก้านใบพืชที่จุ่มในออกซินมีการแตกรากหรือการงอกรากมากมายกว่าก้านใบพืชที่ จุ่มในน้ำ โดยไม่มีออกซิน แทบไม่มีการงอกออกมาเลย

ขอบคุณข้อมูล จากhttp://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/732-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99+%28Auxin%29?groupid=199